top of page

"שפת האדמה"

הוצג במסגרת יום כדור הארץ 2007 ברחבת הסינימטק בת"א.דורית בנתה מנדלה בצורת ספירלה מ-360 גזעי עצים שרופים (תוצר נלווה למלחמת לבנון)
ו360 שתילים של עצים 
צעירים מיערות קק"ל. במרכז הספירלה, הוצבו חמישה כדים ובהם: מים זורמים, אש בוערת, רוח, אדמה, והזנה (פירורי לחם ליונים).
ובנקודת הבינדו של הספירלה, 
המנדלה, ישבה אמה וציירה.

bottom of page